Bezbariérové přístupy do bytu a budovy

 

 

 

Poradíme Vám při řešení bezbariérového přístupů do bytů, domů a budov. Dále Vám poskytneme všechny informace týkající se rekonstrukcí hygienických zařízení bytů pro osoby s tělesným handicapem.

 

 

Příklady realizovaných návrhů rekonstrukcí hygienického zařízení bytu pro osoby s tělesným handicapem:

 

 

I. Rekonstrukce koupelny a nový návrh koupelnyÚprava stávající koupelny


Stávající koupelna s rohovou vanou zcela nevyhovuje potřebám nájemnice bytu, vzhledem k tomu, že je trvale odkázána na ortopedický vozík.Stávající WC bytu je pro vozíčkáře nepřístupné, a proto je ve stávající koupelně navrženo i umístění druhého WC. WC mísa se osadí na přizdívku, která je vyzděna do výše 90 cm nad podlahou. WC mísa je konzolová a je osazena tak, že její horní hrana včetně sedátka je ve výši 50 cm nad podlahou. Po obou stranách mísy jsou osazena madla. Na zdi je pevné madlo, které v horizontálním směru přesahuje přes WC mísu o cca 20 – 30 cm. Po pravé straně WC mísy je sklopné madlo, které délkou nepřesahuje půdorysnou délku WC mísy. Madlo jsou od sebe osově vzdálena 60 cm a jsou ve výši cca 78 cm nad podlahou.Po pravé straně WC mísy je umístěna páková sprchovací baterie, která umožňuje využití WC jako bidetu. Kohout pro umístění pračky vyplývá z výkresu. Splachovadlo WC bude umístěno před WC mísou ve výši cca 80 cm nad podlahou. Použit bude systém Geberit.

 


Rohová vana je nahrazena sprchovým koutem, který se umístí do části, o kterou se navrhovaná koupelna rozšiřuje. Sprchový kout musí být vyřešen pouhým vyspádováním podlahy (1 – 2 %), vzhledem k možnosti zajetí do prostoru sprchy na ortopedickém vozíku. Ve sprše budou dle potřeby a přání klientky osazena madla a sprchový kout bude vybaven vhodnou sprchovací židlí. Ve sprše je navržena páková baterie.

 


Vzhledem k tomu, že sprchový kout není navržen jako vanička, je třeba vybourat stávající dlažbu v koupelně a po celé ploše koupelny položit 2x hydroizolaci (IPA) opatřenou třemi vrstvami penetračního nátěru. Hydroizolace musí být provedena tak, že je vytažena minimálně 15 cm nad konečnou úroveň podlahy. Prostor sprchy a zbývající části koupelny bude oddělen dilatační lištou.

 

Výška obkladu stěn je pod strop. Na podlaze musí být protiskluzná dlažba. V koutě, který v předsíni rozšířením stávající koupelny vznikl, je navržena vestavěná skříň.Návrh výstavby nové koupelny


Druhá koupelna je navržena v místě stávající šatny. Dveře do nově navržené koupelny se rozšíří na světlou šíři 80 cm a jsou otvíravé ven. Prostor šatny – koupelny je rozšířen na hloubu 190 cm směrem do ložnice. V koupelně je navržena vana. Ta je od zdi odsazena 10 cm. Na podélné straně – přizdívce je umístěna stojánková páková baterie. Odvětrání koupelny je zajištěno elektrickou ventilací, která je vyvedena přes ložnici na fasádu budovy. V ložnici je odtah ventilace zaplášťován např. sádrokartonovými deskami.

 

 

 

II. Rekonstrukce bytového jádra – koupelnyRekonstrukce se provádí z důvodu zpřístupnění koupelny a WC pro majitele bytu, který je odkázán na ortopedický vozík.Koupelna je celkově ve velmi špatném stavu. Proto projektant doporučuje kompletní přestavbu koupelny, tedy instalaci nové vany, umývadla a instalaci WC mísy, vzhledem k tomu, že handicapovaný pan Weigel se na stávající WC nedostane a rekonstrukce – zvětšení stávajícího WC není z technických důvodů možné. Dále projektant navrhuje nové obklady stěn a novou dlažbu. Vzhledem k tomu, že jsou i zcela evidentně zarostlé vodovodní trubky, bude potřeba vyměnil i rozvody vody a odpady. Vhodné by bylo pořídit nový průtokový ohřívač, vzhledem ke špatnému stavu stávajícího.K samotné rekonstrukci koupelny:Vana se umístí tak, že bude odsazena od zdi cca 10 cm z důvodu možnosti osazení stojánkové pákové baterie z delší strany vany, tedy tak, aby byla pro handicapovaného v dosahu. Projektant doporučuje baterii s pojistkou proti opaření.Umývadlo bude vyměněno za typ určený pro osoby s TP č. 1335. Umývadlo se odsadí od zdi 10 cm – přizdívka –a vybaví se stojánkovou pákovou baterií.Vedle umývadla se umístí nově navržená WC mísa se zadním odpadem, který se napojí na odpad stávajícího WC. WC mísa bude konzolová a osadí se do takové výše, aby výška horní hrany mísy včetně sedáku byla ve výši 50 cm. U WC mísy se osadí madla dle požadavků a potřeb klienta. Madla musí být umístěna tak, že jejich osová vzdálenost bude 60 cm a výška nad podlahou bude 78 cm. Podrobné řešení osazení a výběr madel není předmětem projektu a bude konzultován s majitelem bytu podrobně dodatečně.V rámci rekonstrukce koupelny projektant navrhuje i položení nové podlahové krytiny – linolea v předsíni bytu. Současně s položením krytiny je nutné upravit prahy do jednotlivých pokojů bytu. Pokud nebude možné práh zcela odstranit, je nutné vytvořit mini nájezd. Možné řešení se nabízí i zvednutím podlahy v předsíni. Tím by se výškový rozdíl mezi předsíní a dalšími prostorami bytu buď snížil na přípustné minimum, nebo by se zcela odstranil.

 

 

 

III. Rekonstrukce bytu – koupelny,kuchyně


 

Uživatelka bytu je osobou s těžkým tělesným postižením trvale odkázanou na ortopedický vozík. Stávající koupelna je z hlediska jejího handicapu zcela nevyhovující. Projektantka proto navrhuje následující úpravy.Umakartová stěna mezi koupelnou (respektive WC) a předsíní bytu se vybourá (viz výkres) a nahradí příčkou z příčkovek, např. Hebel tl. 7,5 cm. Vstup do vzniklého prostoru bude jedním dveřním otvorem jehož světlá šířka bude 70 cm (viz výkres). Dveře do prostoru hygienického zázemí jsou navrženy skládací na konzole před příčkou, v prostoru předsíně. Složením dveřního křídla nedojde tak k zúžení světlého dveřního otvoru.


Nalevo od vstupu do koupelny se osadí sprchová vanička o půdorysné velikosti 1200/700 mm, maximálně 1600/700 mm. Půdorysný prostor, který nebude půdorysně vaničkou zakryt, se dozdí – tvarovky Hebel a obloží obkladačkami. Stěna vzniklého sprchového koutu se rovněž obloží keramickými obkladačkami. Výška obkladu je navržena až pod strop.Proti vstupu se umístí umývátko, jehož maximální rozměr bude 500/500 mm. Umývátko bude vybaveno stojánkovou pákovou baterií.


Vypínače centrálního osvětlení vzniklého prostoru budou umístěny do prostoru předsíně do výše 80 cm nad podlahou, vlevo od vstupu do koupelny.Stávající infrazářič bude přemístěn do prostoru WC. Vypínač infrazářiče bude v předsíni ve stejném místě jako ovládání osvětlení koupelny.

Koupelna bude vybavena madly. Proti WC míse bude na zdi vodorovné madlo typ č. 8 délky 50 cm a “hluboké” 15 cm – atypický výrobek. U sprchového koutu bude madlo typ č. 2 bez žebříčku – atypický výrobek, jehož rozměry budou: rameno na “vstupní” stěně 600 mm, druhé rameno 1200 mm. Ve sprše bude páková sprchová baterie ve výši cca 70 cm. Nad podlahou ve výši cca 200 cm bude umístěna tyč se sprchovým závěsem.

 

Sprcha bude vybavena sedačkou, jejíž specifikace není předmětem tohoto projektu.

 


Stávající stav:V současné době je koupelna a místnost WC přístupná přes šatnu. V šatně jsou vestavěné skříně. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem na otočném rameni. Předměty sanitárního vybavení jsou již značně vyžilé. Místnost WC, která je umístěna za koupelnou, v místě přímého napojení na bytové jádro.

Vzhledem k tomu, že uživatelka bytu je osobou s těžkým zdravotním postižení a pohybuje se pouze pomocí ortopedického vozíku, navrhuje projektant následující rekonstrukci sociálního vybavení bytu.Návrh:Stávající umakartové příčky oddělující prostor šatny od koupelny a WC se zruší. Vytvoří se tak jeden prostor, který umožní uživatelce volný pohyb jak v koupelně, tak na WC (nyní již jednom prostoru), právě s ohledem na to, že je odkázána na ortopedický vozík.

 Stávající vestavěné skříně budou zachovány v plném rozsahu.WC mísa zůstane na původním místě. Od prostoru koupelny bude opticky oddělena zídkou, která vybíhá od bytového jádra. Horní hrana zídky bud vysoká cca 80 cm. Vedle mísy se osadí ve výši 78 cm nad podlahou madla. Jedno madlo bude vodorovné pevně zabudované do zdi. Na “vnější starně”, směrem do koupelny, bude osazeno madlo, které bude kotveno do podlahy. Podle požadavku uživatelky může být sklopné.

 

Vana se osadí souběžně se zdí sousedící s kuchyní. Baterie bude umístěna z boku, na podélné straně vany.


Vedle vstupních dveří, respektive vedle vany je navrženo umývadlo. Horní hrana umývadla bude ve výši 72 až 75 cm nad podlahou. Umývadlo je vybaveno stojánkovou pákovou baterií.


Na podlaze je navržena dlažba s protiskluznou povrchovou úpravou.