Stavební povolení

 

 

Žádost o vydání stavebního povolení a zásady stavebního řízení
Umisťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí a provádět je lze jen podle stavebního povolení. Územní řízení o umístění jednoduché stavby (rodinného domu) může stavební úřad sloučit se stavebním řízením v případech, kdy podmínky pro umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné. Pokud stavebník žádá o stavební povolení ke stavbě rodinného domu, k níž bylo vydáno samostatně územní rozhodnutí nebo u které bude územní rozhodnutí sloučeno se stavebním řízením, předkládá stavebnímu úřadu žádost o stavební povolení, které podle povahy obsahuje:a) jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka

 

b) druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavbyc) parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako zařízení staveniště (např. část veřejného prostranství) a dále parcelní čísla sousedících pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostíd) jméno (název), adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí)

 

e) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, o budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,

 


f) seznam a adresy účastníků stavebního řízeníg) orientační náklad na provedení stavby


 

K žádosti se připojí:


Umisťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí a provádět je lze jen podle stavebního povolení. Územní řízení o umístění jednoduché stavby (rodinného domu) může stavební úřad sloučit se stavebním řízením v případech, kdy podmínky pro umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné. Pokud stavebník žádá o stavební povolení ke stavbě rodinného domu, k níž bylo vydáno samostatně územní rozhodnutí nebo u které bude územní rozhodnutí sloučeno se stavebním řízením, předkládá stavebnímu úřadu žádost o stavební povolení, které podle povahy obsahuje:

 


a) doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku, nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu,

b) projektová dokumentace stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních (není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, předkládá se ve třech vyhotoveních),

c) doklady o jednáních s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,

d) územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby,

e) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, o budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,

f) prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby, bude-li stavba prováděna svépomocí.


Pokud předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vyzve stavební úřad stavebníka, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil, popřípadě aby ji uvedl do souladu s podmínkami územního rozhodnutí, pokud bylo vydáno samostatně, a upozorní jej, že jinak stavební řízení zastaví. Stavební úřad oznámí zahájení stavebního řízení nebo sloučeného územního a stavebního řízení dotřeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením. Místo a den ústního jednání, případně místního šetření, sdělí stavební úřad jeho účastníkům nejméně 15 dnů předem (u stavebního řízení nejméně 7 dnů předem) a současně upozorní účastníky, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Podle výsledků stavebního řízení vydá stavební úřad stavební povolení, nebo žádost zamítne. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k nadřízenému orgánu podáním u příslušného stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal.Po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží stavebník jedno ověřené vyhotovení projektové dokumentace a štítek, na němž je uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky, svépomocí), zhotovitel, pokud je v době vydávání stavebního povolení znám, osoba, která u stavby prováděné svépomocí odpovídá za odborné vedení realizace stavby, orgán, který stavbu povolil, a kdy je termín dokončení stavby. Stavebník je povinen před zahájením stavby tento štítek o povolené stavbě umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do doby kolaudace stavby. Za vydání stavebního povolení stavebník po vyzvání stavebním úřadem zaplatí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacení správního poplatku je podmínkou pro vydání stavebního povolení. Pokud je jedním stavebním povolením povolena stavba rodinného domu, stavba garáže, bazénu, plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, čistírna odpadních vod, přípojka plynu, vody, elektřiny, kanalizace apod., vybere stavební úřad poplatky ve výši:

 

 

 

 

např.


- 3000 Kč za rodinný dům

- 3000 Kč za garáž

- 3000 Kč za přípojky, bazén, ČOV atd.

Změna stavby před jejím dokončením nebo prodloužení platnosti stavebního povolení činí 300 Kč.

 

Osoby těžce zdravotně postižené, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP-P jsou od správních poplatků osvobozeny.d) kolaudace


Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. V průběhu stavby může dojít k různým změnám vyvolaným například záměry stavebníka. V takovém případě je nutné změnu předem projednat se stavebním úřadem. Pokud se jedná o nepodstatnou změnu, sdělí stavební úřad stavebníkovi, že ji projedná v rámci kolaudačního řízení. S kolaudačním řízením může být spojeno řízení o změně stavby, pokud se skutečné provedení stavby podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. V případě jiné než nepodstatné změny musí stavebník předem požádat stavební úřad o povolení změny stavby před jejím dokončením. Toto řízení je obdobné stavebnímu řízení včetně náležitostí podání, které je upraveno ve vyhlášce č. 132/1998 Sb. Kolaudační řízení se zahajuje na písemný návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel, musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.